Statut stowarzyszenia

 DOM WSCHODNI – DOMUS ORIENTALIS

Rozdział  I

P O S T A N O W I E N I A   O G Ó L N E

 §1 

1.   Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

2.   Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin

3.   Stowarzyszenie podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.

§ 2

1.   Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.   Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może przystępować do spółek lub spółdzielni w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych.
 2. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń.
 3. Stowarzyszenie  może  współpracować  z  krajowymi,  zagranicznymi  i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 4

1.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

2.   Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członkami.

 

 

§ 5

Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.

 

§ 6 

Stowarzyszenie może używać pieczęci z napisem wskazującym jego nazwę. Pieczęć może ponadto zawierać znak graficzny Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

C E L E   I  Z A D A N I A

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie na rzecz jedności chrześcijan i propagowanie tradycji starożytnych Kościołów Wschodnich oraz tworzenie dla członków i sympatyków Stowarzyszenia warunków organizacyjnych dla realizacji celu głównego i promowania tych postaw w społeczeństwie.

 

§ 8

            Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1    tworzenie centrów formacyjno-kulturowych i organizowanie środowisk osób wspierających ten cel.

2    prowadzenie formacji duchowej, poznawczej i intelektualnej przez:

modlitwę, katechezy, rekolekcje, życie wspólnotowe świeckich oraz konsekrowanych świeckich

3.   upowszechnianie i popularyzację wiedzy oraz informacji przez organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, wykładów, prelekcji i warsztatów

4.  prowadzenie biura rekolekcyjnego

5.   organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany młodzieży i dorosłych poprzez udział w pielgrzymkach i wyjazdach formacyjnych na Bliski Wschód oraz w inne rejony świata.

6.   promocję i organizowanie wolontariatu w zakresie poradnictwa ( w tym prawnego), pomocy i działalności charytatywnej

7.   aktywizację i reintegrację środowiska lokalnego

8.   organizację różnego rodzaju imprez w tym kulturalnych i  sportowych

9.   prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej (książki, broszury, czasopisma, ulotki, foldery, materiały formacyjne) oraz działalności w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wydawnictw multimedialnych i muzycznych,

10  współpracę i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi różnych wyznań i obrządków, samorządem lokalnym, administracją państwową i środkami społecznego przekazu w realizacji wspólnych celów.

11  tworzenie stron internetowych.

 

§ 9

1    Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

2    Dla wykonywania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudniani pracownicy.

3.   Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

 

Rozdział III

C Z Ł O N K O W I E

§ 10

1.   Członkami Stowarzyszenia mogą być:

a)   osoby fizyczne bez względu na obywatelstwo – jako członkowie zwykli

b)   osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę – jako   członkowie wspierający,

c)  osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo – jako członkowie   honorowi.

2.   Ilekroć dalej będzie mowa o członkostwie, odnosić się to będzie do członkostwa zwykłego.

§11

1.  Warunkiem przyjęcia na członka zwykłego Stowarzyszenia jest:

a)   akceptacja zasad ideowo-programowych Stowarzyszenia,

b)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

c)   niekaralność na podstawie prawomocnych wyroków sądów karnych,

d)  posiadanie dobrej opinii w środowisku.

e) otrzymanie rekomendacji od 2 członków zwykłych

2.   Decyzję w sprawie przyjęcia na członka zwykłego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.

3.   Zarząd prowadzi rejestr członków zwykłych oraz przyjmuje składki członkowskie.

 

§12 

1.   Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)   wystąpienia ze Stowarzyszenia,

b)   wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,

c)   śmierci członka

2.   Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:

a)   rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,

b)   rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie,

c)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego,

d)  nie uiszczenia składek członkowskich za okres co najmniej 24 miesięcy.

3.   Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu zapadłej większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu

4.   Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 13

1.   Członek zwykły Stowarzyszenia posiada prawo w szczególności do:

a)   uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich

b)   wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia

c)   korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań

d) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia

e)   posługiwania się emblematami i legitymacją członkowską Stowarzyszenia

f)   przeglądania w siedzibie Stowarzyszenia protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania, oraz Księgi Uchwał Zarządu

2.  Do obowiązków członka zwykłego Stowarzyszenia należy w szczególności:

a)   współdziałanie w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia

b)   przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie  regulaminów

c)   terminowe płacenie składek członkowskich

 

§14

1.   Warunkiem przyjęcia na członka wspierającego Stowarzyszenia jest świadczenie stałej i bezinteresownej pomocy na jego rzecz.

2.   Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.

§15

1.   Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.

2.   Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia,  do której zobowiązał się on w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.

 

§16

1.   Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie znaczących zasług na obszarze aktywności Stowarzyszenia.

2.   Decyzję w sprawie nadania i odebrania członkostwa honorowego podejmuje Walne   Zebranie Członków, na wniosek przygotowany i uzasadniony przez Zarząd.

 

§ 17

 1. Członek   honorowy   posiada wszystkie   prawa   członka   zwyczajnego   Stowarzyszenia, jednocześnie jest zwolniony z płatności składek członkowskich.
 2. Członek honorowy jest obowiązany:

a)      przestrzegać Statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia,

b)      dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

c)      dbać o mienie Stowarzyszenia

 

Rozdział IV

W Ł A D Z E

 

§18

1.   Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:

a)   Walne Zebranie Członków

b)   Zarząd

c)   Komisja Rewizyjna

2.   Organy wymienione w ust. 1 litera b) i c) są wybieralne i mają charakter kadencyjny

3.   Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2 trwa trzy lata i wygasa z  chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich  działalności.

4.   Członkowie organów, o których mowa w ust.2. pełnią swoją funkcję do czasu objęcia     tych funkcji przez osoby nowo powołane.

 

§ 19 

1.   Organy wymienione w §18 ust.1 mają charakter kolegialny.

2.   Organy kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał.

3.   O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy członków uprawnionych do głosowania

4.   W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

5.   Organy kolegialne Stowarzyszenia działają na podstawie przyjmowanych przez siebie regulaminów.

§ 20

1.   Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym  lub jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.

2.   W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 21 

1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze  przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.

2.   W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia.

§ 22 

1.   Walne Zebranie członków Stowarzyszenia może być:

a)   zwykłe

b)   nadzwyczajne

2    Zwykłe Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w ciągu pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.

3.   W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków, Zarząd zwołuje je ponownie w terminie  nie dłuższym niż dwa tygodnie.

4.   Na ponownie zwołanym Walnym Zebraniu Członków uchwały mogą zapadać w  obecności mniej niż połowy ogólnej liczby członków

5.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek jednej piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

6.   Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty  zgłoszenia wniosku lub żądania.

7.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.

8.   Wniosek, o którym  mowa w ust. 5 powinien zawierać propozycje terminu, oraz porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 23 

O Walnym Zebraniu Członków Zarząd zawiadamia Członków w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail i sms) , na dwa tygodnie przed planowanym Zebraniem podając czas, miejsce i porządek obrad.

§ 24

 1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a)      rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,

b)      wybór lub odwołanie władz Stowarzyszenia,

c)      przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów pracy Stowarzyszenia  przygotowanych przez Zarząd oraz wprowadzanie do nich zmian

d)     zatwierdzanie corocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd

e)      zatwierdzanie corocznych sprawozdań z funkcjonowania jednostek terenowych Stowarzyszenia przedkładanych przez ich kierowników

f)       ustalanie wysokości składek członkowskich.

g)      rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia

h)      nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia

i)        podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni

j)        podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia

k)      podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku   stowarzyszeń, spółki lub spółdzielni

 1. Do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w ust.1 pod literami i)-l) wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, nie zastrzeżoną do właściwości innych organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.
 3. Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe określając przedmiot i sposób ich działania.
  1. Wyboru na wakujące stanowiska we władzach Stowarzyszenia dokonuje najbliższe Walne Zebranie.
  2. Osoba wybrana na wakujące stanowisko we władzach Stowarzyszenia pełni swoje obowiązki do końca kadencji danego organu.

 

 

§ 25

1.   Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia.

2.   Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa:

3.   Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.

4.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5.   Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 

§ 26 

1.   Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz rocznych i wieloletnich  programów działania przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków

2.   Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)   koordynacja działań Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych,

b)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c)     opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy Stowarzyszenia oraz przedkładanie ich na Walnym Zebraniu Członków,

d)  podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i wykluczania członków

e)   ustalanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,

f)   zatrudnianie pracowników w ramach umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych

g)   sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

h)   sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych,

i)    sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swojej działalności,

j)    podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

k)   podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i  nieruchomego

l)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

3.   Wszelkie uchwały Zarządu wpisuje się do Księgi Uchwał Zarządu.

 

§ 27 

1.   Do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

2.   Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie uchwalonego przez Zarząd regulaminu.

§ 28 

1.   Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym powołanym przez Walne Zebranie Członków, spośród osób nie będących członkami innych organów Stowarzyszenia.

2.   Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.

3.   Do zadań Komisji Rewizyjnej należy również:

a)   sprawowanie kontroli przestrzegania Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,

b)   kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

c)   analiza realizacji rocznych i wieloletnich programów działania,

d)  analiza poprawności prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych,

e)   ocena rocznych podstawowych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,

f)   prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4.   Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Zarząd w ciągu 14 dni od jej powołania.

5.   Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz przyjmują program pracy.

 

 

6.   Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)   mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 29 

1.   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku a zwoływane są przez Przewodniczącego.

2.   Dla wykonania swoich zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp, w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.

3.   Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze    swojej działalności.

4.   W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

5.   W sytuacji, o której mowa w ust.4., Zarząd zwołuje najpóźniej w ciągu 30 dni Nadzwyczajne Walnego Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY I KOŁA TERENOWE STOWARZYSZENIA

§ 30
Powoływanie Oddziału lub Koła

 1. Stowarzyszenie może powołać Oddziały i koła terenowe. Jednostki te nie posiadają osobowości prawnej.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć  jednostki  organizacyjne  na  terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Oddziały i Koła terenowe są powoływane uchwałą Zarządu Stowarzyszenia powziętą na wniosek co najmniej 10 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
  1. Oddział lub koło terenowe zrzesza co najmniej 10 osób.
  2. Oddziały lub koła są obowiązane przestrzegać przepisów Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
  3. Jednolity dla wszystkich oddziałów i kół regulamin wyborów zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia;

§ 31
Władze Oddziału lub Koła

 1. Władzami Oddziału lub Koła są:

a)      Walne Zebranie Członków;

b)      Zarząd;

c)      Komisja Rewizyjna;

 1. Organy wymienione w pkt 1 lit. b i c są kadencyjne i pochodzą z wyboru;
 2. Kadencja władz Oddziału lub Koła trwa trzy lata;
 3. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu;
 4. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków komisji;
 5. Oddział lub Koło wobec Zarządu Stowarzyszenia reprezentuje Prezes Zarządu Oddziału lub Koła, a w razie a w razie jego nieobecności Wiceprezes;
 6. Wyboru władz Oddziału lub Koła dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów;
 7. Zarząd Oddziału lub Koła może być zawieszony przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:

a)      Zaniechania działalności;

b)      Rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu;

c)      Naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym;

d)     Działania na szkodę Stowarzyszenia.

 1. Zarząd Stowarzyszenia podejmując uchwałę o zawieszeniu Zarządu Oddziału lub Koła  powołuje tymczasowy Zarząd, którego zadaniem jest:

a)      Usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie,

b)      Zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania nadzwyczajnego Walnego zebrania członków oddziału lub koła celem dokonania wyboru nowego Zarządu.

 1. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia określonych w pkt 8 – 9 Zarządowi oddziału lub koła przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od zawiadomienia o uchwale;
 2. 11.  Uchwały Zarządu Oddziału i Koła mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku gdy są sprzeczne z Prawem, Statutem lub uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.

§ 32.
Rozwiązanie Oddziału lub Koła

 1. Uchwałę o rozwiązaniu oddziału lub koła podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Oddział lub Koło może być rozwiązany przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:

a)      zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla powołania oddziału i koła,

b)      zaniechania przez oddział lub koło działalności lub gdy nie posiada on wymaganych Statutem władz i brak jest warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż jeden rok,

c)      jeżeli działalność oddziału lub koła wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa lub postanowień Statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem  i Statutem

 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu oddziału lub koła poprzez Zarząd Stowarzyszenia funkcję likwidatora pełnią członkowie ostatniego Zarządu oddziału, koła lub członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
 2. W przypadku braku możliwości zwołania i odbycia nadzwyczajnego Walnego zjazdu oddziału lub koła, likwidatorem staje się zarząd tymczasowy powołany przez Zarząd Główny lub członkowie Zarządu Głównego.
 3. Koszty likwidacji oddziału lub koła pokrywa się z majątku likwidowanego oddziału lub koła.

 

Rozdział VI

M A J Ą T E K

§ 33 

1.   Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.

2.   Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a)   pracy członków Stowarzyszenia,

b)   składek członkowskich,

c)   działalności odpłatnej statutowej

d)  dochodów z majątku Stowarzyszenia,

e)   darowizn, spadków i zapisów,

f)   subwencji i dotacji,

g)   zbiórek publicznych.

3    .Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz pokrycie jego niezbędnych kosztów.

4.   Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

§ 34

1.   W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

2.   Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 35

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII

P R Z E P I S Y  K O Ń C O W E

§ 36

1.    Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.

2.   Uchwała w sprawie: rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany Statutu, nie może być podjęta na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków byli wcześniej o tym wniosku wyraźnie poinformowani.

 

§ 37

1.    Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.

2.   Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:

a)   przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,

b)   skład komisji likwidacyjnej,

c)    podstawowe zasady likwidacji.

3.   W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu.

4.   Zastrzega się w przypadku likwidacji Stowarzyszenia przekazanie majątku Stowarzyszenia na rzecz charytatywnej organizacji realizującej podobne cele statutowe.

§ 38

1.   Stowarzyszenie może wchodzić w związki stowarzyszeń.

2.   Wchodzenie Stowarzyszenia w związki z innymi stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeśli miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu.

§ 39

1.   Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu.

2.   Organem uprawnionym do dokonania wykładni Statutu jest Walne Zebranie Członków, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *